Aktualności

Oferta projektowania i weryfikacji oświetlenia dróg i ulic

Mamy przyjemność poinformować, że Centrum ISI prowadzi weryfikację projektów oświetlenia zewnętrznego.

Pośredniczymy również w sporządzaniu ekspertyz w tej dziedzinie, które są wykonywane przez pracowników Katedry Informatyki Stosowanej, AGH.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy,

Jacek Klimkiewicz jacekk@agh.edu.pl , tel.: +48 12 617 44 53

2018/06/13 15:48 · Igor Wojnicki

Ogłoszenie dotyczące realizacji projektu RPMP.01.02.03-12-0756/16-00

Doradztwo Sportowe Mielcarski Grzegorz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inteligentny system pomiarowy na potrzeby nowatorskiego procesu treningowego piłki nożnej firmy Doradztwo Sportowe Mielcarski Grzegorz”

2018/03/13 10:01 · Kamila Kotulska

Rusza nabór na Bony na Innowacje w Małopolsce

30 czerwca 2017 rusza nabór na Bonny na Innowacje w Małopolsce w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch możliwości finansowania:

Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;

80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;

70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone zakup:

Usług badawczo-rozwojowych:

  • a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
  • b) usługi w zakresie wzornictwa.

Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

  • a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
  • b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
  • c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
  • d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Szczegółowie informacje można znaleźć na stronie Bony na Innowacje w Małopolsce

2017/06/05 13:32 · Kamila Kotulska

Spis treści

Wzorcowe Rozwiązania

Analiza ekonomiczna dla badań przedwdrożeniowych

1. Analiza i przygotowanie koncepcji prezentacji dotyczącej zaawansowanych metod projektowania oświetlenia

spot reklamowy

2. Koncepcja zróżnicowanej, rozproszonej, heterogenicznej architektury Inteligentnych Systemów Informatycznych

spot reklamowy

3. Koncepcja systemu do wspomagania projektowania obiektów użyteczności publicznej pod kątem bezpiecznego i optymalnego przepływu ludzi

spot reklamowy

4. Opracowanie przykładów zastosowań paradygmatu obliczeń rozpowszechnionych i wszechobecnych w inteligentnych budynkach i przestrzeniach

spot reklamowy

5. System do wykrywania zwarć w blachowaniach rdzeni maszyn


6. Opracowanie dotyczące koncepcji zastosowania fotowoltaiki dla średnich przedsiębiorstw


7. Opracowanie koncepcji identyfikacji zdarzeń na podstawie danych z systemu monitoringu

8. Analiza możliwości pozyskania
 i interpretacji surowych danych pochodzących z odbiorników GPS w urządzeniach mobilnych

9. Analiza możliwości modyfikowania standardowego systemu nawigacji GPS pod kątem precyzyjnego lokalizowania urządzeń mobilnych wewnątrz budynków

10. Weryfikacja koncepcji możliwości budowy wielojęzycznego systemu komputerowego przekładu typu Human-Aided Machine Translation opartego na wykorzystaniu idei języka pośredniczącego

11. Automatyczne bezinwazyjna diagnostyka symetrii wirnika maszyn indukcyjnych

12. Inteligentne budynki

13. System projekcji stereoskopowej

14. Internet Rzeczy

15. Koncepcja informatycznego systemu prognozy krótkoterminowej propagacji wezbrania na rzekach z kontrolowanym stanem

16. Opracowanie koncepcji mechanizmów synchronizacji danych dla systemów rozproszonych na wniosek firmy XTRF

17. Analiza systemu akwizycji i przetwarzania danych meteorologicznych i hydrologicznych pod kątem dokładności prognozy zagrożenia powodziowego

18. Analiza i przygotowanie koncepcji systemu informatycznego wspierającego i koordynującego kształcenie oraz rozwój piłkarskich adeptów

19. Analiza zachowań użytkowników serwisów internetowych

20. Opracowanie koncepcji interdyscyplinarnego projektu "Narzędzia nowoczesnej humanistyki"

21. Opracowanie koncepcji wielojęzycznych generatorów gramatycznych pełniących rolę narzędzi informatycznych typu Machine-Aided Human Translation

22. Analiza potencjału rynkowego oraz zainteresowania środowisk naukowo-przemysłowych z dziedziny inteligentnych systemów elektroeneretycznych w odniesieniu do zaproponowanej koncepcji Interfejsu Prosumenta

23. Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków

24. Opracowanie koncepcji elektrooszczędnego układu obciążenia maszyny indukcyjnej na stacji prób

25. Opracowanie koncepcji metodyki oceny ryzyka bezpieczeństwa systemów informatycznych

26. Opracowanie koncepcji systemu analizy sceny trójwymiarowej dla robotów autonomicznych

27. Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego

28. Opracowanie założeń do koncepcji mikrosieci elektroenergetycznej zastosowanej dla budynków użyteczności publicznej lub budynków przemysłowych i biurowych

29. Opracowanie koncepcji inteligentnego systemu zintegrowanej automatycznej analizy sygnałów z maszyn wirnikowych

30. System modelowania i analizy ruchu miejskiego z wykorzystaniem do inteligentnego sterowania ruchem

31. Opracowanie koncepcji budowy modelu umożliwiającego reprezentacje stylów i tendencji architektonicznych celem wspomagania procesu projektowania obiektów architektonicznych

32. Opracowanie koncepcji Inteligentnego systemu zarządzania miejscami parkingowymi

33. Opracowanie aspektów techniczno – ekonomicznych wdrażania inteligentnych systemów oświetleniowych

34. Demonstratory algorytmów monitoringu wizyjnego oraz wideodetektora w zasobach rekonfigurowalnych i heterogenicznych

35. Opracowanie koncepcji zwiększenia ekektywności przetwarzania biomasy

36. Systemy inteligentne w aparaturze medycznej

37. Opracowanie koncepcji wdrożenia energooszczędnego układu obciążenia maszyny indukcyjnej dla przedsiębiorstwa diagnostyczno produkcyjnego (zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorstwo Emag)

38. “Internet of Things”
 - lightweight and modular router design paths (zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorstwo F1 Outsourcing Development)

39. Analiza zastosowania systemów hurtowni danych w odniesieniu do oczekiwań operatorów systemów dystrybucyjnych

40. Opracowanie koncepcji systemu rekomendacji dla treści edukacyjnych i multimedialnych. Zapotrzebowanie zgłoszone przez przedsiębiorstwo Vpuzzler

41. Możliwości pozycjonowania wewnątrz budynków z wykorzystaniem radiolatarni (na wniosek firmy F16)

41. Analiza i raport z badań nad zoptymalizowanymi procedurami zliczania pozycji i ułożenia kątowego w elektronicznych modułach orientacji przestrzennej. (na wniosek firmy F16)

Bony na Innowacje

Bony na innowacje, to nowy program wspierający rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej

Multimedia

Prezentacje multimedialne usprawniają proces przekazu informacji między zainteresowanymi stronami. Więcej

Biuletyn

Podaj swój adres e-mail aby dołączyć do grona odbiorców: