Aktualności

Oferta projektowania i weryfikacji oświetlenia dróg i ulic

Mamy przyjemność poinformować, że Centrum ISI prowadzi weryfikację projektów oświetlenia zewnętrznego.

Pośredniczymy również w sporządzaniu ekspertyz w tej dziedzinie, które są wykonywane przez pracowników Katedry Informatyki Stosowanej, AGH.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy,

Jacek Klimkiewicz jacekk@agh.edu.pl , tel.: +48 12 617 44 53

2018/06/13 15:48 · Igor Wojnicki

Ogłoszenie dotyczące realizacji projektu RPMP.01.02.03-12-0756/16-00

Doradztwo Sportowe Mielcarski Grzegorz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inteligentny system pomiarowy na potrzeby nowatorskiego procesu treningowego piłki nożnej firmy Doradztwo Sportowe Mielcarski Grzegorz”

2018/03/13 10:01 · Kamila Kotulska

Rusza nabór na Bony na Innowacje w Małopolsce

30 czerwca 2017 rusza nabór na Bonny na Innowacje w Małopolsce w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch możliwości finansowania:

Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;

80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;

70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone zakup:

Usług badawczo-rozwojowych:

 • a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • b) usługi w zakresie wzornictwa.

Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

 • a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
 • b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
 • c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
 • d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Szczegółowie informacje można znaleźć na stronie Bony na Innowacje w Małopolsce

2017/06/05 13:32 · Kamila Kotulska

Innowacja dla każdego, czyli BONY NA INNOWACJE.

Bony na innowacje, to nowy program wspierający rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez nawiązanie współpracy z jednostkami naukowymi oraz wypracowaniu w ramach niej rozwiązania przedsiębiorcy mogą zwiększyć swoją konkurencyjności i innowacyjność. Specjalistyczna wiedza fachowców przekłada się na konkretne dedykowane dla potrzeb przedsiębiorcy rozwiązania, a także wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług.

Centrum ISI proponuje doradztwo w procesie aplikacji o BON NA INNOWACJE, przy czym przedsiębiorca nie ponosi kosztów tego procesu (wsparcie w ramach pomocy publicznej). Oferujemy przygotowanie dokumentów aplikacyjnych ze strony formalnej jak również pokrycie kosztów przygotowania merytorycznej części wniosku przez eksperta naukowego.


Poniżej kroki w pozyskiwaniu bonów na innowacje.

BON NA INNOWACJE – MALOPOLSKA

Kroki w przygotowaniu wniosku o Bon na innowacje – Małopolska:

1) Sprawdzenie kryteriów formalnych:

 • mikro / małe / średnie przedsiębiorstwo,
 • firma prowadzi działalność na terenie woj. małopolskiego,
 • czy firma korzystała już z pomocy de minimis (do 200 000 euro na przestrzeni trzech lat budżetowych),
 • projekt wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje.

2) Określenie wymogów firmy co do usługi proinnowacyjnej.

3) Przeprowadzenie rozeznania rynku, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca zadań (dokumenty związane z procesem stanowią załączniki konkursowe).

4) Wypełnienie wniosku w systemie e-RPO.

5) Rozstrzygnięcie konkursu.

6) Podpisanie umowy na realizację Bonu.

W ramach jednego projektu dopuszczalny jest zakup usług od więcej niż jednego Wykonawcy pod warunkiem:

 • przedstawienia we wniosku o dofinansowanie analizy uzasadniającej brak możliwości realizacji całości zakresu usługi przez jednego Wykonawcę,
 • wykazania, że zakresy prac zleconych poszczególnym Wykonawcom nie pokrywają się w żadnej części.

WIĘCEJ:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-123-bony-na-innowacje-1/


 BON NA INNOWACJE – PARP

Kroki w przygotowaniu wniosku o Bon na innowacje PARP:

1) Sprawdzenie kryteriów formalnych:

 • mikro / małe / średnie przedsiębiorstwo,
 • czy firma korzystała już z pomocy de minimis (200 000 euro na przestrzeni trzech lat budżetowych),
 • projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

2) Określenie wymogów firmy co do usługi B+R.

3) Przeprowadzenie wyboru wykonawcy (w oparciu o najbardziej korzystną ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji, zasady formalne określone w dokumentacji konkursowej).

4) Wypełnienie wniosku w Generatorze Wniosków.

5) Rozstrzygnięcie konkursu.

6) Podpisanie umowy.

WIĘCEJ:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

Bony na Innowacje

Bony na innowacje, to nowy program wspierający rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej

Multimedia

Prezentacje multimedialne usprawniają proces przekazu informacji między zainteresowanymi stronami. Więcej

Biuletyn

Podaj swój adres e-mail aby dołączyć do grona odbiorców: